Share
Forhåndsvisning
Gå ikke glip af denne uges nyheder ...
Molios nyhedsbrev - udsendt 22/04/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du bl.a. læse om LCA (Livscyklusvurderinger) i byggeprojekter, og ny rapport giver indsigt i hvad beboerne oplever som kvaliteter ved at bo i højden.

Vejledning til BR18 om bebyggelsesregulerende bestemmelser er blevet opdateret, og er du i tvivl om hvilke ombygninger og tilbygninger der kræver en byggetilladelse, er der nu også hjælp at hente.

Derudover kan du se de vigtigste lovændringer siden årsskiftet, hvor bl.a. ”Byggeloven”, ”Lov om almene boliger” m.fl. er i blandt.

Ugen byder også på seks nye erfaringsblade fra Byg-Erfa, bladene omhandler bl.a. vådrum og fugtteknisk forsvarlige løsninger på niveaufri adgang og terrændæk.
 
LCA i praksis
- Introduktion og eksempler på livscyklusvurderinger i byggeprojekter


Denne publikation har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Publikationen bygger på LCA-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK), som blev lanceret af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen i maj 2020.

BUILD rapport 2021:05

Rapport giver ny viden om boligmiljø og socialt liv i danske højhuse


Rapporten `Boligliv i Højden - ny viden om boligmiljø og socialt liv i danske højhuse´ undersøger, hvad beboerne oplever som kvaliteter og gener ved at bo højt, og hvordan det sociale liv fungerer i nye højhuse.

Rapporten bidrager dermed til debatten med ny viden om beboernes hverdagsliv i højden.

Vejledningen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juli 2020.
1. revision: Februar 2021


BR 18 Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler


Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18.
Med BR18 blev kommunernes opgave med at foretage teknisk byggesagsbehandling ændret pr. 1. januar 2018. Ændringen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke fremadrettet i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal foretage en vurdering af de tekniske løsninger, der er valgt i byggeriet.
Ombygninger og tilbygninger, kræver de byggetilladelse?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens har udgivet tre pjecer med information om hvornår byggetilladelser er krævet ved om- og tilbygninger.

Pjecerne giver overordnet information om byggetilladelser. Er du i tvivl om hvorvidt din ombygning kræver byggetilladelse, hvilke regler den skal overholde, eller om der skal tilknyttes certificerede rådgivere, bør du kontakte en professionel fagperson eller din kommune.


Tilbygninger. Kræver det byggetilladelse? Til ejere af enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse
Ombygninger - Kræver det byggetilladelse? Til ejere af enfamilie -, dobbelt -, række og sommerhuse
Ombygninger - kræver det byggetilladelse? Til ejere og andelshavere af etageboligbyggeri
Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven

Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Lov om ændring af byggeloven
Lov nr. 2080 af 21/12/2020

Loven omhandler hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge kompetencen til at udstede påbud og forbud til redningsberedskaberne ved brandsyn m.v.

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af byggeloven
Lovbekendtgørelse nr. 1178/2016
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 2152

Affaldsstatistik 2019

Statistikken indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvor meget affald der er genereret i Danmark i perioden 2015- 2019, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Denne information suppleres med detaljerede oplysninger om, hvilke kilder der producerer affaldet. Derudover præsenteres oplysninger vedrørende importerede og eksporterede affaldsmængder. Endelig gives der sidst i Affaldsstatistik 2019 en status for en række danske og internationale indikatorer og målsætninger.
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.
Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Loven finder anvendelse, når to eller flere ansatte er indkvarteret i samme bolig, som er stillet til rådighed af en arbejdsgiver.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning
Bekendtgørelse nr. 2151 af 21/12/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om vejafmærkning

Byg-Erfa

Udførelse af vådrum – fald og vandtætning

Der har været usikkerhed om tolkningen af krav og regler vedr. vådrum.

Dette erfaringsblad redegør nærmere for gældende retningslinjer og om lempelser af nogle krav, herunder kravene om fald på gulve.
Byg-Erfa

Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader.

Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med lufttæthedsundersøgelser og lufthastighedsmålinger.
Byg-Erfa

Niveaufri adgang og terrændæk

Niveaufri adgang til en bygning medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i terrændækket.

Erfaringsbladet beskriver, hvordan en fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang kan udføres.
Byg-Erfa

Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand

Niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – især med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør.

Erfaringsbladet beskriver foranstaltninger, som reducerer vandindtrængen gennem soklen, herunder tætte sokler, regulering af dræn- og faldforhold og reduktion af tilstrømning af overfladevand.
Byg-Erfa

Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk.

For at undgå vandindtrængning skal bygningen placeres højest muligt i terrænet, så overfladevand ledes bort fra bygningen – og sokler skal udføres vandtætte.

Byg-Erfa

Armeringskorrosion i chloridholdig beton

Armeringskorrosion, der skyldes for høje chloridindhold i betonen, er et af de alvorligste holdbarhedsmæssige problemer på armerede betonkonstruktioner. Allerede inden der ses symptomer, kan korrosionsangrebet være langt fremskredet og have svækket armeringen betydeligt.

Erfaringsbladet gennemgår årsagerne med henblik på en efterfølgende udbedring.
 
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger
Lov nr. 2077 af 21/12/2020

Loven omhandler landsbyggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
Lov nr. 2078 af 21/12/2020

Loven omhandler støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende og den almene boligsektors overgang til Digital Post

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love
Lov nr. 2189 af 29/12/2020

Loven omhandler ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud

Er alle indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om almene boliger
Lovbekendtgørelse nr. 1203/2020
 
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger
Lov nr. 2077 af 21/12/2020

Loven omhandler landsbyggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.

Lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love
Lov nr. 2189 af 29/12/2020

Loven omhandler ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
Lovbekendtgørelse nr. 1162/2015
 
Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
Lov nr. 2075 af 21/12/2020

Loven omhandler anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
Lovbekendtgørelse nr. 144/2020
 
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Lov nr. 1832 af 08/12/2020

Loven omhandler selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
Lov nr. 2078 af 21/12/2020

Loven omhandler støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende og den almene boligsektors overgang til Digital Post

Begge love er indarbejde i:

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
Lovbekendtgørelse nr. 928/2029
 
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Lov nr. 1832 af 08/12/2020

Loven omhandler selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om leje
Lovbekendtgørelse nr. 927/2019

 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser og fagbøger til virksomheder i bygge-og anlægsbranchen.buildingSMART Danmark, Projekt ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign