Share
Læs også om EPD, LCA, rådgivningsydelser, samt seneste domme
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/11/2021
 
 
 
Denne uges nyheder i Byggedata
Nu er den nye udgave af DBI vejledning 10 om varmt arbejde udkommet, og er nu tilgængelig i Byggedata og Brandata. .
Vejledningen er delt op i to dele, en hovedvejledning, samt en del med fokus på den praktiske planlægning. Vejledningen afløser "Varmt arbejde" del 1, 2 og 3" fra 2008.

Se også FRIs to pjecer om udbud af rådgivningsydelser, den nye rapport fra BUILD om tilgængelighed og betydning af EPD’er, samt pjecen " Værd at vide om dampspærre - Dampspærrens rolle og holdbarhed".

Ugen byder også på friske domme forklaret af Nexus Advokater, nyt fra Dansk Standard, høringer, bekendtgørelser, at-vejledninger mm.
 
Ny udgave af DBI vejledning 10 om varmt arbejde

Vejledningen består af to dele, en hovedvejledning, samt en del der fokuserer på den praktiske planlægning og udførelse.

Den nye vejledning erstatter versionen fra 2008 og indeholder bl.a. opdateret indhold, som tager udgangspunkt i nye regler på relevante områder for varmt arbejde. Vejledningen er udkommet i en dansk og en engelsk udgave.

Brandteknisk Vejledning 10 Hovedvejledning - Brandsikringsforanstaltninger, planlægning og gennemførelse

Brandteknisk Vejledning 10 - Praktisk planlægning og udførelse
FRI Foreningen for Rådgivende Ingeniører

Simple udbud af rådgivningsydelser


FRI har udarbejdet denne kortfattede pjece, om hvilke muligheder ordregiver har for at købe rådgivning ind lettest, hurtigst og uden unødvendige omkostninger.

Der er tale om en kort gennemgang af reglerne, som giver et overblik over, hvilke forhold, der er bestemmende for, hvad der kan lade sig gøre.

Pjecen er lavet både i en generel form og i en version rettet specielt mod forsyningsselskaberne, der ofte kan udbyde efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Simple udbud af rådgivningsydelser, generel

Simple udbud af rådgivningsydelser, forsyning
Byggedata - hele branchens lovværktøj

Som projekterende rådgiver, bygherre, konstruktør og lignende er det afgørende, at du altid har adgang til den aktuelle byggelovgivning.

Med Byggedata slipper du for selv at skulle holde dig opdateret. Her får du et professionelt søgeværktøj til byggebranchens gældende lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger m.fl.

Vi sikrer at indholdet i Byggedata altid er up-to-date således at du ikke skal bruge tid på kontrol af dokumenters gyldighed.
Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

Uanset § 2 i byggeloven, kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse, tages midlertidigt i brug med henblik på foretagelse af test for smitte med COVID-19 og vaccination mod COVID-19.
BUILD Rapport 2021:25

Tilgængelighed og betydning af EPD'er

- En analyse der bygger på tilgængeligheden af specifikke miljødata repræsentativt for det danske marked og indflydelsen af disse på LCA-resultater

I takt med, at fokus på mere præcise LCA-resultater øges, mærkes et behov for at undersøge, hvor mange EPD’er der er tilgængelige og repræsentative for danske byggerier.

I rapporten er der foretaget en analyse af tilgængeligheden af specifikke miljødata, samt hvilken betydning EPD-data kan have på LCA-resultater for tre casestudier.
BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Værd at vide om dampspærre - Dampspærrens rolle og holdbarhed


Folder, der kort og præcist beskriver dampspærrens:
- Rolle og holdbarhed
- Funktion
- De tapede samlinger
- Genbrugsplast
- Dampspærre i loftet
- Luftudveksling mellem bolig og tagrum
- Tjekliste
Statens Byggeforskningsinstitut

LCCbyg Totaløkonomi og levetidsomkostninger


LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele.

Klik på "læs mere" og se hvilke nyheder version 3.2.17 byder på.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

LCAbyg er udviklet af BUILD med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen
Kursus

Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset


Brug to effektive dage med Entrepriseret - og bliv skarp på AB 18 og ABT 18.
Nexus Advokater

Hvornår har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse ved byggeriets forsinkelse?


Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo maj 2021, og vedrører en entreprenør, der blev frifundet for mangler i form af opfugtning, da han havde udført arbejdet efter aftale med bygherrens totalrådgiver.
Nexus Advokater

Er det i strid med voldgiftsloven at anvende en arkitekt som enevoldgiftsdommer?


Sagen drejer sig om, hvorvidt en kendelse, der er afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed kan tilsidesættes, fordi der er anvendt en ikke-juridisk enedommer til at afgøre juridiske spørgsmål.
Dansk Gasteknisk Center a/s

Anvisninger om udførelse af gasinstallationer


Disse anvisninger forklarer, hvilke regler der er gældende, for bortledning af forbrændingsprodukter og fremføring af gasrør for opnåelse af en sikker gasinstallation i overensstemmelse med Gassikkerhedsloven. Anvisningerne giver løsningsforslag til valg og føring af aftræk og gasrør.
 
AT-vejledning 4.1.1

Stor arbejdsmængde og tidspres


Denne AT-vejledning beskriver de vigtigste pligter, du har som arbejdsgiver til at arbejde forebyggende med stor arbejdsmængde og tidspres, og hvad du kan gøre for at leve op til pligterne.

Du kan gå andre veje i din forebyggelse end dem, der beskrives i vejledningen, så længe du sikrer, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.
Energistyrelsen

Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland


Lovforslaget er en ajourføring af den grønlandske arbejdsmiljølov, så den – tilpasset grønlandske forhold – kommer på niveau med den danske.

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel


Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at elektrisk materiel på markedet opfylder kravene om et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, for husdyr og for ejendom, og samtidig garantere, at markedet fungerer.
Høring

Udkast til Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller


Bolig- og Planstyrelsens har udarbejdet udkast til Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Vejledningsudkastet er en opdatering af Naturstyrelsens nugældende vejledning fra 2015 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.
Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte flydende solcelleanlæg)

Lovforslaget har til formål at styrke den kommunale opbakning til mindre kystnære vedvarende energianlæg, understøtte effektiv statslig planlægning ift. havarealet og elnettet samt sikre teknologineutralitet for vedvarende energianlæg på havet, så nye teknologier kan testes og etableres under åben dør-ordningen.
 
Rørsystemer i støbejern og deres komponenter til afledning af vand fra anlæg – Karakteristika og prøvningsmetoder
DS/EN 877:2021
Bestemmelse af fodgængerområders skridsikkerhed – Evalueringsmetoder
DS/EN 16165:2021


Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polybuten (PB) – Del 3: Formstykker – Tillæg 2
DS/EN ISO 15876-3:2017/A2:2021


Multilayer-rørsystemer til installation af varmt og koldt vand i bygninger – Del 3: Formstykker – Tillæg 1
DS/EN ISO 21003-3:2008/A1:2021


Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polyethylen med forhøjet temperaturmodstand (PE-RT) – Del 3: Fittings – Tillæg 2
DS/EN ISO 22391-3:2009/A2:2021


PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand – Del 3: Formstykker – Tillæg 2
DS/EN ISO 15875-3:2003/A2:2021


Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polypropylen (PP) – Del 3: Fittings – Tillæg 2
DS/EN ISO 15874-3:2013/A2:2021


Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2-21: Særlige krav til varmtvandsbeholdere
DS/EN 60335-2-21:2021/A1:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign