Share
Læs også om præ-accepterede løsninger og om nedrivning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/11/2021
 
 
 
Ugens nyheder i Byggedata
I denne uge kan du bl.a. høste erfaringerne af godt 20 års energiforbedringer af historiske huse. Du kan også læse om klimamål og planlægning, gennem 27 cases fra både ind- og udland. Desuden stiller to nye vejledninger, skarpt på beslutningsprocessen op til og under en nedrivning og hjælper dig med at tage hånd om samarbejdet, som er særligt udfordret i nedrivningsprocessen.

Ugen byder også på en række love, bekendtgørelser og høringer om bl.a. miljøvurderinger, naturbeskyttelse, trykbærende udstyr, arbejdsmiljø og varme, samt en række danske standarder.
 
Realdania By & Byg

Energiforbedringer i historiske bygninger


I publikationen videregives Realdania By & Bygs erfaringer og læringer fra de mange energiforbedringer, de har udført over de sidste knap 20 år.

Via cases, billeder og illustrationer præsenteres en række energiløsninger med fokus på fem indsatsområder af stor betydning for en bygnings energiforbrug: vinduer, loft og tag, ydervægge, terrændæk samt forsyning og installationer.
KTC, Concito, Gate21 og Dansk Byplanlaboratorium

Klimamål og planlægning


Det kan være svært at finde CO2-tal for fysiske planlægningsprojekter, men det ses med al tydelighed, at nogle valg er bedre end andre.

Dette hæftet indeholder 27 cases – både fra Danmark og internationalt. Læs for eksempel om planlægning for stationsnærhed i Viborg, genbrug af byggematerialer i Høje-Taastrup og byfortætning i Bodø by.
VCØB - Guide til producenter

Hvordan tæller cirkulær økonomi med i miljøcertificeringsordninger for bygninger?


Denne guide giver overblik over de miljøcertificeringsordninger, som oftest anvendes på byggeri og byggevarer, og som tæller cirkulær økonomi med i deres pointsystemer, fx brug af
genbrugte eller genanvendte byggematerialer.

Guiden viser, hvilke faktorer producenter kan fokusere på for deres produkter kan opfylde de cirkulære kriterier, der stilles i nogle af de mest udbredte certificeringsordninger.
Molio Branddata - Lovstof og DBI-vejledninger om brandsikring

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til.

Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret i Molio Branddata.
BR18 kapitel 5 - Brand

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.

Bolig- og Planstyrelsen har 29. oktober 2021 opdateret bilag 2, 3 og 4 til kapitel 5 - Brand. Opdateringerne omfatter ensretning af begreber samt præciseringer målrettet den anvendelseskategori, som bilaget omhandler. Herudover er der foretaget redaktionelle rettelser.


Værdibyg - Vejledninger om nedrivning

Samarbejder i nedrivningsprojekter


Denne vejledning skitserer de centrale elementer i en god samarbejdsproces i nedrivningsprojekter og tager hånd om nedrivningsprojektets usikkerheder, risici og de mange involverede aktører.

Værdibyg - Vejledninger om nedrivning

Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces


Denne vejledning sætter fokus på dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces, hvor der er fokus på tre centrale temaer: Nedrivning eller renovering, udvælgelse af materialer til genbrug og genanvendelse og regelsæt for cirkulære nedrivninger.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelsen gælder for trykbærende udstyr og enheder, hvori der indeholdes eller kan udvikles: 1) Dampe eller luftarter med tryk større end 0, 5 bar. 2) Væsker med en sådan temperatur, at deres damptryk er større end 0, 5 bar. Stk. 2. Ved anvendelse forstås i denne bekendtgørelse: Enhver brug af trykbærende udstyr og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom opstilling, installation, fyldning, ibrugtagning, betjening, pasning, overvågning, vedligeholdelse, indstilling, rengøring m.v.
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Formålet med denne bekendtgørelse er at beskrive, i hvilke situationer man skal have gennemført en uddannelse eller aflagt en prøve, førend man må udføre arbejde, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom i henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø.
Kursus

ABT 18 i praksis

Gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser).
Nexus - UGENS DOM uge 41

Uberettiget ophævelse bl.a. pga. manglende påkrav


Kendelse illustrerer først og fremmest, at et påkrav ikke alene bør indeholde en tilkendegivelse om, at man anser et forhold for væsentlig misligholdelse, men også en advarsel om ophævelse, hvis entreprenøren ikke retter for sig inden udløbet af en rimelig frist.
Dansk Standard

Fugemasser til bygge- og anlægsopgaver – Bestemmelse af modstandsevne over for kompression


DS/EN ISO 11432:2021
Tagdæknings- og vægbeklædningsprodukter af metalplader – Specifikation for selvbærende produkter af plader af stål, aluminium eller rustfrit stål – Del 1: Stål

DS/EN 508-1:2021
Tagdæknings- og vægbeklædningsprodukter af metalplader – Specifikation for selvbærende produkter af plader af stål, aluminium eller rustfrit stål – Del 3: Rustfrit stål

DS/EN 508-3:2021
Høring

Høring over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø


Arbejdstilsynets høring over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer).
 
Høring

Høring over udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Hermed lægges udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen på høringsportalen. Der henvises til høringsbrevet for yderligere oplysninger om baggrunden for ændringen af drikkevandsbekendtgørelsen.
Høring

Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme


Bekendtgørelsen er en udmøntning af energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme, som er hjemlet i lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven m.m., og som forventes fremsat den 10. november 2021.
Høring

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af tilslutningspligt til naturgas og øget adgang til oplysninger)

Nærværende lovforslag har til formål at implementere dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 i lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven) og lov om planlægning (planloven).
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign