Share
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du bl.a. læse om fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19. Du kan også læse om et sundere indeklima i skolen og om nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Ugen byder også på opdaterede udgaver af "Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige" og "Vejledning til huseftersyn - Hustypebeskrivelse".

Derudover byder ugen på bekendtgørelser om arbejdsmiljø, opdaterede love, en ny rapport om partikelbårne biocider, høringer og danske standarder.
 
Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige - Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for at udarbejde en tilstandsrapport

Den opdaterede håndbog beskriver de krav, der stilles, når en beskikket bygningssagkyndig udarbejder tilstandsrapporter.

Ændringer: Definitionen af den røde skade er tilrettet og præcisering af litreringsprincip ved tilbygninger.
Hustypebeskrivelse

Hustypen defineres ud fra hovedbygningen på ejendommen. Den består af en generel beskrivelse af byggeteknik samt oplysninger om opmærksomhedspunkter og tagets restlevetid.

Ændringer: Uddybning af, hvordan den statistiske restlevetid bliver beregnet i Husweb for hhv. stål- og aluminiumstage og tagpaptage og definition af inddækninger jf. SBi’s restlevetidstabel.
Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

Brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner kan alene ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.
Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

Uanset § 2 i byggeloven kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse tages i brug med henblik på foretagelse af test for smitte med COVID-19 og foretagelse af vaccination mod COVID-19.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19
Bekendtgørelse nr. 669 af 15/04/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19
Lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og erhvervslejeloven

Lov nr. 529 af 27/03/2021

Loven omhandler yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
Lovbekendtgørelse nr. 928/2019

og

Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v.
Lovbekendtgørelse nr. 1218/2018

og

Bekendtgørelse af lov om leje
Lovbekendtgørelse nr. 927/2019
ÅBN i samarbejde med Implement Consulting Group

Sådan skaber vi et sundere indeklima i skolen


En kontrolleret undersøgelse af undervisningsmateriale og nudging-sensoren SKYs indvirkning på indeklimaet i 33 folkeskoler over 18 måneder.

Rapporten beskriver kort projektgruppens arbejdsmetodik, herunder valgte afgrænsninger og begrænsninger, og den fremlægger gruppens konklusioner og testresultater af innovationsprojektet.
BFA Branchevejledning - opdateret udgave

Nybyggeri og renovering af daginstitutioner


Gode fysiske rammer er ikke i sig selv en garanti for sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Men gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet under et godt arbejdsmiljø.

Denne vejledning er bl.a. skrevet for at hjælpe daginstitutioner til at gå aktivt og konstruktivt ind i byggeprocessen, når der skal renoveres eller bygges til.
BFA Branchevejledning - opdateret udgave

Bedre plejeboliger


Denne vejledning handler om byggeri og renovering af boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Det kan dreje sig om både ældre og yngre borgere.
Byggerierne kaldes lidt forskelligt: plejeboliger, plejecentre eller døgntilbud, men fælles for dem er, at de – udover at være hjem for de enkelte borgere – også er arbejdsplads for et fast personale, der kan bestå af fx social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og terapeuter.
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser - Landsbyggefondens 2011-14-midler

Med denne rapport bliver der samlet op på fire forudgående boligsociale forskningsrapporter. Her var fokus hhv. på Kriminalitetsforebyggelse, Skolegang og uddannelse, Forældrekompetencer og børns trivsel, Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet. Rapporten giver overblik over de vigtigste resultater og effekter af det boligsociale arbejde finansieret af 2011-14-midlerne, inden for de beskrevne temaer og hermed er evalueringen afsluttet.
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
Lov nr. 430 af 16/03/2021

Loven omhandler frafald af tillægskøbesum

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om almene boliger
Lovbekendtgørelse nr. 1203/2020
Rapport Miljøstyrelsen

Partikelbårne biocider


Ny rapport viser, hvordan og i hvilket omfang biocider kan spredes i miljøet via små partikler fra puds og facademaling fra bygninger og bundmaling fra både.
Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Formålet med smiley-ordningen er ekstern offentliggørelse og derved synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø med en grøn, gul, rød smiley eller en kronesmiley, jf. bilag 1, på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

En virksomhed, som vil rådgive om arbejdsmiljø til brug for efterkommelse af kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse om kompetencepåbud, skal være autoriseret af Arbejdstilsynet.
Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter

Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for ansøgning om og tildeling af tilskud med henblik på udmøntning af denne pulje.
 
Høring

Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifælles-skaber


Bekendtgørelsen – der implementerer art. 22 i VE II-direktivet – har til formål at indføre de samme regler for VE-fællesskaber, der producerer elektricitet, og hvor kapitalejere eller deltagere i VE-fællesskabet er en mellemstor virksomhed, og hvor der er en geografisk nærhed mellem produktionsanlægget og dem som indgår i VE-fællesskabet, som for borgerenergifællesskaber.
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel


På baggrund af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven) skal en række bekendtgørelser, som hører under produktlovens anvendelsesområde, revideres, så de er i overensstemmelse med produktloven.

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel og bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser skrives i dette udkast sammen til én bekendtgørelse. Der er foretaget konsekvensrettelser som følge af produktloven, og de nationale regler er lagt tættere op ad de EU-harmoniserede regler.
 
Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Bestemmelse af adhæsions- og kohæsionsegenskaber ved konstant temperatur

DS/EN ISO 9046:2021
Bygningsbeslag – Beslag til vinduer og dørhøje vinduer – Krav og prøvningsmetoder – Del 2: Betjeningsgreb til vinduer

DS/EN 13126-2:2021
Centralvarmekedler – Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede, med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW – Terminologi, krav, prøvning og mærkning

DS/EN 303-5:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign