Share
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge er der kommet et nyt bilag til bygningsreglementets vejledning til Kapitel 5. Bilaget omhandler præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4. Derudover er bilag 8 og 11 blevet opdateret.

Ugen byder også på en ny udgave af "Tegl 36 - Oplægning af tegltage", samt flere mindre rettelser til "huseftersynsordningen".

Netop udgivet rapport bidrager med viden om dødsbrande i Danmark, og arbejder du med forbedring af indeklima i skoler, er der inspiration at hente i ny håndbog.

Du kan også læse om regeringens nationale strategi for bæredygtigt byggeri, om klimastatus i Danmark og regler for spildevandsselskabers klimatilpasning.

Sidst men ikke mindst finder du nyt fra Voldgiftsnævnet, Arbejdstilsynet, Dansk Standard, samt et par høringer.
 
Version: 1.2

Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger for brandsikring af landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger

Bilag 8 finder anvendelse for Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger ved byggearbejder indenfor opførelse af ny bebyggelse, til- og ombygninger af bebyggelse og ændrede benyttelse af bebyggelse til avls- og driftsbygninger, jf. Bygningsreglement 2018, kap. 1, § 2.
Version: 1.1

Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder

Bilag 11 er ændret i henhold til BR18, § 6b. Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer og præciseringer. Dette bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand kan anvendes ved midlertidig opstilling af transportable forsamlingstelte og etablering af midlertidige camping- og salgsområder.
Version 1.0

Bilag 16: - Præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4

Dette bilag hører til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Bilaget indeholder præ-accepterede løsninger for, hvordan kravene til brandsikkerhed i Bygningsreglement 2018 (BR18) kan opfyldes for mindre bebyggelse i anvendelseskategorierne 1 og 4 i én etage over terræn og uden etager under terræn.
Version: April 2021

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand, inkl. udgivelsesdatoer


Opdateret oversigt over kapitel 5. Kapitel 1-8 med bilagene 1-16.
MURO - Murerfagets oplysningsråd

Tegl 36 - Oplægning af tegltage


Oplægning af tegltage – Tegl 36 – er murerfagets anvisning på, hvorledes tage med tagsten lægges korrekt.

Den første vejledning blev udgivet i 1956 af Kalk- og Teglværksforeningen af 1893. Siden er publikationen blevet revideret tolv gange og altså nu for 13 gang i marts 2021, hvor den udgives af MURO – Murerfagets oplysningsråd.

Nyhed - DTU Byg

Test skal dokumentere kvalitet i genbrugte byggekomponenter


Forskningsprojekt vil udvikle metoder til at teste kvaliteten af beton, stål og træ og dermed åbne for mere genbrug og nedbringelse af byggeriets klimabelastning.
Sikkerhedsstyrelsen

Huseftersynsordningen - Oversigt over byggeskik og byggeteknik


I denne oversigt omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter efter Huseftersynsordningen.
Sikkerhedsstyrelsen

Registrering af ejendommens bygninger og undtagelser


Vejledning til huseftersyn "Registrering af ejendommens bygninger og undtagelser" gennemgår de oplysninger om bygningers anvendelse, areal og etager, der hentes ind i Husweb.dk fra OIS.DK. Hvornår kan bygninger og bygningsdele undtages og med hvilke forudsætninger.

Ændringer: Tilføjelser til afsnittet "Bygninger under 5 m2", Supplerende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af ejendomme Oplysninger om besigtigelsesdato og ændring af denne.
Sikkerhedsstyrelsen

Revision af en tilstandsrapport


Vejledning om, hvordan du reviderer en tilstandsrapport.

Revision: Det er tilføjet, at kun den seneste udgave af en tilstandsrapport kan revideres, hvis der er flere revisioner og at det ikke er muligt at ændre sælgers oplysninger ved en revision.
Sikkerhedsstyrelsen

Oplysninger til ejerskifteforsikringen


Oversigt over, hvad en materialeliste til ejerskifteforsikringen skal indeholde.
Revision: Eksempler på enkelte materialer/konstruktioner er tilføjet
Præcisering af materialevalg ved ejerlejligheder.
Ændring af tabel med materialer/konstruktioner, således at opbygningen
passer med det, der vises i Husweb.
Beredskabsstyrelsen og TrygFonden

Dødsbrande i Danmark i 2020


Denne rapport udgives som led i en samarbejdsaftale mellem Beredskabsstyrelsen og TrygFonden. Formålet med rapporten er at styrke vidensgrundlaget for arbejdet med at forebygge brande, der koster menneskeliv.

Udgivelsen bidrager med viden om, hvem der omkommer i brand, hvor og hvordan brandene opstår, og hvilke kritiskefaktorer, der knytter sig til de omkomne personer.
 
DTU

Modeldokumentation og –vejledning for DTU SkadesØkonomi model


Modellen er GIS-baseret og kan anvendes til beregninger af skader på detaljeret geografisk niveau for bygninger, erhverv, transport, rekreative værdier, økosystemer, psykiske/sundhedsmæssige konsekvenser mm.

Modellen kombinerer data over konsekvenser målt i pengeværdier og fysiske data for påvirkninger af værdier, som ikke så let repræsenteres ved pengeværdier. Modellen er tilgængelig som åben source og er udviklet i ArcGis, hvorfor dens anvendelse kræver softwarelicens.

Modellen og data kan downloades her
Realdania

Indeklima i skoler - En håndbog til at arbejde strategisk med at forbedre skolernes indeklima


Skolen er et af de væsentlige steder, hvor børn møder indeklimaet i deres dagligdag. Undersøgelser har vist, at et godt indeklima øger elevernes indlæring, trivsel og sundhed.

Denne håndbog er udarbejdet for at inspirere danske kommuner til at arbejde strategisk med skolernes indeklima eller som inspiration i arbejdet med at revidere og videreudvikle deres nuværende indsats.
Indenrigs- og Boligministeriet

National strategi for bæredygtigt byggeri


Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren.

Regeringen har med bred opbakning blandt Folketingets partier vedtaget en ambitiøs klimalov, som lovfæster et mål om, at Danmark skal reducere sin CO₂-udledning med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990.

Med klimahandlingsplanen sætter regeringen yderligere skub på den grønne omstilling af de største sektorer og opfyldelsen af de høje ambitioner.
Energistyrelsen

Klimastatus og -fremskrivning 2021


Klimastatus og –fremskrivning 2021 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2019, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2030 i et såkaldt "frozen policy"-scenarie.

"Frozen policy" indebærer, at udviklingen er betinget af et "politisk fastfrossent" fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet ud over dem, som Folketinget har besluttet før 1. januar 2021, eller som følger af bindende aftaler.
Energistyrelsen

Klimastatus og –fremskrivning 2021 (KF21): Fremstillingserhverv og bygge-anlæg


Klimastatus og –fremskrivning 2021 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2019, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2030 i et såkaldt "frozen policy"-scenarie. "Frozen policy" indebærer, at udviklingen er betinget af et "politisk fastfrossent" fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet ud over dem, som Folketinget har besluttet før 1. januar 2021, eller som følger af bindende aftaler.
Energistyrelsen

Vejledning til overgangsordning for nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning m.v.


Som en del af de nye regler om spildevandsselskabers klimatilpasning mm. er indført en overgangsordning. Vejledningen uddyber overgangsreglerne.
Arbejdstilsynet

Forebyg og håndter smitte med COVID-19 - Til arbejdsgiveren


Task force om coronasmitte med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft.

Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge og håndtere risiko for smitte med COVID-19 på
arbejdspladsen. Nedenfor finder du bl.a. gode råd til, hvordan du foretager en risikovurdering, udarbejder en beredskabsplan og forebygger smitterisiko.
Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19


Berammede møder i Voldgiftsnævnets regi gennemføres som udgangspunkt, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnets gebyr og serviceafgift pr. 1. april 2021


Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.
Høring

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger


Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger.
Udkastet til bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. er en ny bekendtgørelse, der i hovedtræk viderefører den gældende bekendtgørelse.
Høring

Udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Udkastet til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen) har bl.a. til hovedformål at rette op på samt tilpasse fx bestemmelserne om dispensationsadgang ved overskridelse af kvalitetskrav.

 
Ventilation i bygninger – Komponenter/produkter til boligventilation – Krævede og valgfri ydeevneegenskaber

DS/EN 13142:2021
Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 4: Aerodynamisk, elektrisk og akustisk ydeevne for envejs ventilationsenheder

DS/EN 13141-4:2021
Informationsteknologi – Faciliteter og infrastrukturer i datacentre – Del 2-1: Bygningskonstruktion

DS/EN 50600-2-1:2021
Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi

DS/EN ISO 6927:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign