Share
Se også ugens øvrige nyheder, bekendtgørelser, høringer m.fl.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/11/2021
 
 
 
Ugens nyheder i Byggedata
Sikkerhedsstyrelsen er nu kommet med version 10 af "Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter". Håndbogen kan nu ses i Byggedata.

Hvordan kan fremtidens håndtering af Covid-19 spredning i bygninger se ud? Det har en gruppe medicinere fra bl.a. SSI, ventilationsteknikere og arkitekter sat sig for at undersøge. Nu kan du se resultatet af samarbejdet i rapporten "Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger".

Derudover byder ugen på fem bekendtgørelser om bl.a. Covid-19, luftforurenende emissioner og udledning og overførsel af forurenende stoffer, høringer, nyt fra Dansk Standard og de sidste ugers domme.
 
Sikkerhedsstyrelsen
Version 10, oktober 2021

Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter

Håndbogen beskriver de krav, der stilles, når en autoriseret elinstallatørvirksomhed udarbejder elinstallationsrapporter.
danvak

Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger - Danvak Covid-19 projekt

Hvordan bør vi indrette vores boliger, kontorer og bygninger i fremtiden, så de bliver mere robuste ift. COVID-19 og kommende pandemier? Det har medicinere fra bl.a. Statens Seruminstitut, ventilationsteknikere og arkitekter sat sig for at undersøge.
Nexus - UGENS DOM uge 41

Entreprenør havde accepteret AB 18, da udført arbejde henviste til AB 18

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2021, og vedrører en under-underentreprenør, der havde accepteret AB 18 og dermed voldgift ved Voldgiftsnævnet ved at udføre arbejde iht. arbejdsseddel, der henviste til AB 18.
Nexus - UGENS DOM uge 42

Medhold i 10% af krav mod forsikringsselskab grundet mangelfuld afdækning

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en kommune, som fik medhold i mindre end 10% af sit krav mod forsikringsselskab, da skader pga. vandindtrængning overvejende skyldtes mangelfuld afdækning.
Nexus - UGENS DOM uge 43

Hvordan kan man opnå en tillægsfrist i forbindelse med forældelse?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo maj 2021, og vedrører en rådgivers krav på betaling i henhold til en incitamentsaftale, som var forældet. Efter forældelseslovens § 2, stk. 1 regnes den almindelige 3-årige forældelse fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Forældelsesfristen er 3 år, jf. § 3, stk. 1. Det afgørende er ikke det tidspunkt, hvor fordringshaveren kræver opfyldelse, men det tidligste tidspunkt opfyldelse kunne være krævet.
Kursus

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil


På dette kursus lærer du at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Bekendtgørelse nr. 1950 af 15/10/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdsgiveres pligt til at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft testes for covid-19 efter indrejse i Danmark, gælder ikke fra og med den 25. oktober 2021 uanset hvilket land, region eller område, den tilrejsende arbejdskraft indrejser fra.
Bekendtgørelse om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU - RoHS-bekendtgørelsen

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. § 2, nr. 4, som hører under produktkategorierne i bilag 1, samt reservedele og kabler hertil.
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

Denne bekendtgørelse supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EØF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1243 af 20. juni 2019 (E-PRTR-forordningen).
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype. Bekendtgørelsen supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Godkendelsesmyndigheden kan stille strengere krav end dem, der fremgår af denne bekendtgørelse.
Høring

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (ændring af §38 vedr. tagarbejde)


I udkastet til ny bekendtgørelse foreslås bl.a. følgende ændringer af § 38.
At fjerne muligheden for, at virksomheder kan arbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten på flade tage i højder mellem 3,5 meter og 5 meter og at virksomheder, som arbejder på flade tage, skal foretage en skriftlig risikovurdering ved tagarbejde i højder mellem 2 meter og 3,5 meter.
Lovforslag L49

Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og forskellige andre love

Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger.
Lovforslag L47

Forslag til lov om leje

Lovforslaget udgør sammen med det samtidigt fremsatte lovforslag nr. L 48 en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.
Lovforslaget indeholder regler vedrørende det direkte lejeforhold, og er som udgangspunkt en videreførelse af de hidtil gældende regler.
Lovforslag L31

Forslag til lov om ændring af lov om klima


Lovforslaget gennemfører den politiske aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 af 7. maj 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Med lovforslaget indskrives et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990 i klimaloven.
 
Vinduer og døre – Terminologi

DS/ISO 22496:2021
Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 2: Bestemmelse af den dimensionerende varme- og kølekapacitet

DS/EN ISO 11855-2:2021
Fleksible membraner til vandtætning – Bestemmelse af mekanisk fastgjorte tagdækningers modstandsevne over for vindlast

DS/EN 16002:2018/AC:2021
Gasmålere – Konverteringsenheder – Del 1: Volumenkonvertering

DS/EN 12405-1:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign