Share
Læs alle ugens nyheder her
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du bl.a. se den nye opdateret udgave af Murerhåndbogen. Håndbogen er udarbejdet med afsæt i BR18 og Eurocodes 6 - Murværkskonstruktioner.

Du kan også læse om den frivillige bæredygtighedsklasse, hvordan den er sat op og om hvordan gør den sig gældende ift. fx DGNB og Svanemærket.

Ugen byder også på en ny evaluering af planloven, et metodehæfte om faldsikring og tagafdækning, samt en opdateret vejledning til BR18 om byggeri ved kystnære områder.

Til slut kan du se seneste ændringsbekendtgørelser, høringer, standarder og et notat om lagring af flis på havneområder.
Ny udgave af MHB fra MURO

Murerhåndbog 2021


Murerhåndbogen 2021 er udarbejdet med afsæt i gældende bygningsreglement BR 18, Eurocodes 6-systemet med tilhørende dansk nationalt anneks og Dansk Standards anvisninger.

– Murerhåndbogen er også udarbejdet med afsæt i dén tekniske fælleseje, som faget står bag og løbende formidler gennem publikationer om god praksis og veludført murerarbejde.
Nyhed fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen støtter udvikling af klima- og miljøvenlig beton

Miljøstyrelsens MUDP-program støtter en række projekter, som vil gøre produktion og brug af beton mere klima- og miljøvenlig. Senest har tre projekter fået støtte. Blandt andet et virksomheds-konsortium, som afprøver en ny teknologi, der erstatter cement i have- og fortovsfliser.
Analyse fra MOE

Komparativ analyse af den frivillige bæredygtighedsklasse

- En undersøgelse af FBKs indvirkningen på certificeringsordningerne DGNB & Svanemærket.

I maj 2020 blev et nyt frivilligt element tilføjet i den danske byggebranche. Boligministeren præsenterede den 29. maj den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK), som har til formål at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark ved at sætte fokus på miljø, totaløkonomi og indeklima.

Det er derfor relevant at undersøge, hvordan den nye frivillige bæredygtighedsklasse er sat op og udspiller sig sammenlignet med to af de mest anvendte certificeringsordninger i Danmark, nemlig DGNB og Svanemærket. Dette har nærværende rapport og projekt til formål at undersøge.
Planlov 2021 - Bolig og Planstyrelsen

Ny evaluering af planloven 2021

Den evaluering af planloven, der netop er offentliggjort, er en opfølgning på aftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 2016, "Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet".

Aftalen har i perioden 2017-2020 dannet grundlag for flere ændringer i planloven. Der er foretaget ændringer i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse, klitfredning og beskyttelseslinjer for søer og åer, ligesom der er etableret nye klagenævn på både plan- og miljøområdet.

Bilagsrapporter til planloven

Bilag 1. Redegørelsesbilag
Bilag 2. Evaluering af planlovens regler om forebyggelse af oversvømmelse og erosion
Bilag 3. Servicetjek af planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj
Bilag 4. Redegørelse for udviklingen i kommunernes detailhandelsplanlægning
Bilag 5. Evaluering af forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Opdateret udgave

Vejledning om byggeri i kystnære områder - til bygherrer vedrørende sikring mod stormflod og vandstigninger

Vejledningen retter sig mod bygherre i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger i kystnære områder, og beskriver de funktionskrav og retningslinjer, som en konkret løsning til sikring mod vandstigning og stormflod.
Metodehæfte fra Beredskabsstyrelsen

Faldsikring og tagafdækning

Dette metodehæfte giver en grundig introduktion i
faldsikringsudstyr til de forskellige redningsopgaver, herunder sikkerhedskontrol af udstyr samt en forståelse af teorierne bag fald fra højder.

Afslutningsvist giver metodehæftet en introduktion
til tagafdækning.

Metodehæftet er opdateret med den nyeste viden og indeholder fotos og grafik, der illustrerer og supplerer teksten.
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Kommuners salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske efter offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget.
Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilskud til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer samt reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne

Bekendtgørelsen supplerer en række forordninger om fødevarehygiejne
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse nr. 554 af 29/03/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i :
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse nr. 553 af 29/03/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i :
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning


Det foreslås med bekendtgørelsen at ophæve § 141, stk. 2 og 3. Se i øvrigt høringsbrevet.
Høring

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)

Forslaget til ændring af bekendtgørelsen vedrører udpegning seks nye marine fuglebeskyttelsesområder
Lagring af flis på havneområder

Beredskabsstyrelsen har fra Dansk Industri/Danske Havne- og Shippingvirksomheder modtaget dette notat om oplag af flis, udarbejdet af Pieter D. Kofman, Danish Forestry Extension, og som er brugt i forbindelse med Beredskabsstyrelsens udarbejdelse af dele af kapitel 5 til vejledningen om brændbare faste stoffer.
Prøvningsmetoder for natursten – Bestemmelse af følsomhed over for tilfældig misfarvning

DS/EN 16301:2021

Byggematerialers hygrotermiske ydeevne – Bestemmelse af egenskaberne for fugtadsorption/desorption som følge af variationer i fugtigheden – TILLÆG 1

DS/ISO 24353:2008/Amd 1:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign