Share
Se også alle ugens øvrige nyheder
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/07/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Seneste ændringer til bygningsreglementet er nu indarbejdet og det opdaterede reglementet ligger klar i Byggedata. Derudover er "Certificeringsbekendtgørelsen" og "Drikkevandsbekendtgørelsen" kommet i nye udgaver.

Ugen byder også på 6 nye erfaringsblade fra Byg-Erfa og en ny rapport fra BUILD, der kortlægger spild i byggeriet.

Programmet LCABYG er kommet i en ny version og nye publikationer ser på henholdsvis tendenser, udfordringer og udvikling af danske boliger og på bæredygtig lokalplanlægning.

Derudover er der kommet nye høringer og standarder.
 
Bygningsreglement 2018 (BR18)

Bolig- og Planstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen, som træder i kraft den 30. juni 2021.

  • Certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet er blevet opdateret. Det betyder at en nogle tvivlsområder omkring indplacering i de forskellige brand- og konstruktionsklasser nu præciseres. Samtidig skal ændringerne også gøre det nemmere at fastholde sin certificering samt øge andelen af certificerede rådgivere, fx ved hjælp af begrænsede certifikater.

  • Certificeringsordningens opdatering giver også ændringer til bestemmelserne om brugen af certificerede rådgivere, så mindre byggeri kan udføres uden brug af certificerede statikere. Det gør byggerierne mindre omkostningstunge, og skal være med til at fjerne de nuværende flaskehalse, når det gælder byggesagsbehandling.

  • Reglerne for byggetilladelse for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er ændret. Nu begynder tidsfristen allerede når ansøgningen er indleveret. Dermed følger det reglerne for VEII-direktivet.

  • Der er blevet ændret i de bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor byggeretten nu følger forholdet mellem højde- og afstandskrav.

Vi har arbejdet hurtigt i Byggedata, hvilket betyder at du allerede nu kan læse den indarbejdede udgave af Bygningsreglementet.
Certificeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet


Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal;

1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller

2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018.
Byg-Erfa

Skader på glas


Dette erfaringsblad beskriver skader på glasoverflader, der skyldes forhold under transport, opbevaring, montering og forhold i den efterfølgende driftsperiode.

Læs mere: Byg-Erfa (31) 21 06 19
Funktionsglas

Dette erfaringsblad orienterer om nyere glastyper og om, hvordan de kan opfylde de forskellige funktionskrav.

Fugtmåling i træ og tagkonstruktioner

Dette erfaringsblad beskriver fugtmålere til træ og træbaserede materialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger.

Læs mere: Byg-Erfa (99) 21 06 17
Fugtmåling i beton og murværk

Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmåleres muligheder og begrænsninger.

Læs mere: Byg-Erfa (99) 21 06 16
Efterisolering af loftskonstruktioner uden dampspærre i ventilerede tagrum

Dette erfaringsblad redegør for, hvordan der kan opstå fugtproblemer, og hvordan det vurderes, om der er behov for at forbedre konstruktionen, inden der efterisoleres.

Læs mere: Byg-Erfa (37) 21 06 15
Brandforhold for udvendige lette beklædninger og regnskærme

Dette erfaringsblad omhandler de brandtekniske egenskaber ved vindspærrer og regnskærme, som beskrives i bygningsreglementets præ-accepterede løsninger i brandklasse 1 og brandklasse 2.

Læs mere: Byg-Erfa (21) 21 06 14
TRÆinformation - TRÆ 68

Tillæg til Facadeelementer


Der er udgivet et tillæg til bogen TRÆ 68, hvor primært brandkravene er opdateret i henhold til de seneste brandkrav i BR18, herunder brandkrav til facade og altaner.

TRÆ68 Facadeelementer viser detaljerede løsninger for udformning og montage af træbaserede facadeelementer.
Kurser

AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler


Få klar besked om, hvornår den forenklede udgave af AB 18 kan anvendes med fordel – og hvordan?
BUILD Rapport 2021:14

Kortlægning af spild i byggeriet


Denne rapport omhandler, hvorledes spild i byggeriet medfører væsentlige værditab og har negative konsekvenser for bl.a. produktiviteten og ressourceforbruget.

Det fører til øget CO2-udledning, når fejl og mangler skal udbedres, og nye byggematerialer forbruges. Der er behov for systematisk viden om årsagerne til spild, som kan kvalificere og målrette kommende indsatser.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Version 5.1.0.13

LCABYG


En livscyklusvurdering, også kaldet LCA (Life-Cycle Analysis), kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning. Der er nu kommet en ny version af LCABYG, versionen kan downloades her, hvor du også kan finde alle tidligere udgaver.
Statens Kunstfond, Realdania

Boligviden


Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer?

Denne publikation udgør den første indledende indsamling af viden i Boliglaboratorium.
Green Building Council Denmark, Dansk Byplanlaboratorium, Rambøll, COBE og Schønherr

En undersøgelse af Bæredygtig lokalplanlægning


Hvad er bæredygtig byudvikling, og hvordan planlægger man det? I regeringens udspil ’Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling’ er der fokus på luftkvalitet, adgang til idrætsfaciliteter og mere bynatur.

Men er det nok, eller skal der andet og mere til? Green Building Council Denmark og Dansk Byplanlaboratorium er gået sammen med Rambøll, COBE og Schønherr om at undersøge vilkårene for bæredygtighed i dansk byplanlægning.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Bekendtgørelse nr. 1319 af 18/06/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Drikkevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg


Bekendtgørelsen fastsætter regler om kvalitetskrav, som skal være opfyldt for vand fra alle vandforsyningsanlæg. Anlæggene leverer bl.a. vand til fødevarevirksomheder, virksomheder der fremstiller lægemidler eller andre produkter, hvortil der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen, anden kommerciel eller offentlig aktivitet end nævnt i litra a og b og husholdningsbrug til én husstand, hvor der samtidig leveres vand til anden kommerciel eller offentlig aktivitet.
Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021


Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
 
Høring

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler


Bekendtgørelsen omfatter tekniske hjælpemidlers indretning, herunder mærkning og brugsanvisning.
Høring

Høring over udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser


Produktkravene til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er blevet en del af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven). Som følge heraf revideres bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, så den bringes i overensstemmelse med produktloven.
Høring

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen


Med forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder 2021 i kystnærhedszonen foreslår indenrigs- og boligministeren, at der udpeges 67 udviklingsområder i 15 kommuner.
 
Komponenter til lynbeskyttelsesanlæg (LPSC) – Del 1: Krav til prøvning af samlinger af metaltyndplader anvendt i LPS-anlæg

DS/CLC/TS 50703-1:2021
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-706: Krav til særlige installationer eller områder – Ledende rum med begrænset bevægelsesfrihed

DS/HD 60364-7-706:2007+A1:2020 (SIK)
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign