Share
Gå ikke glip af ugens mange nyheder
Molio Byggedata - udsendt 22/04/2021
 
 
Kort om denne uges nyheder
Ny 4. udgave af DBI Retningslinje 024 om varslingsanlæg er kommet. Retningslinjen angiver mindstekrav til projektering, installation og vedligeholdelse af automatiske varslingsanlæg.

Seks vejledninger til BR18 er opdateret og kommet i nye versioner, heriblandt to brandvejledninger om hhv. bærende konstruktioners brandmodstandsevne og om forebyggelse af antændelse og brand samt røgspredning.

Voldgiftsnævnet har udgivet en ny statut 2020 der trådte i kraft 1. februar 2021, samt et praksisnotat om hurtige afgørelser efter BR18 også kaldet opmandsafgørelser, notatet omhandler de mere processuelle spørgsmål i sagerne.

I denne uge kan også læse om data til fremme af energieffektive bygninger, se seneste udgave af "Hygiejnevejledningen", og så er BUILD ude med en ny rapport der forklarer brugen af værktøjet IT-kompas.

Derudover byder ugen på en ny standard, høringer og en stribe bekendtgørelser om bl.a. landsbyfornyelse, vejafmærkning og elforsyning.
 
DBI Retningslinje 024

Ny 4. udgave af Retningslinje 024 "Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse"

Retningslinjen angiver mindstekrav til projektering, installation og vedligeholdelse af automatiske varslingsanlæg.

Formålet med retningslinjen er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere og myndigheder.
Nyt fra Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har udgivet en ny statut (Statut 2020)

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut, der træder i kraft den 1. februar 2021.

Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget.
Nyt fra Voldgiftsnævnet

Hurtige afgørelser/opmandsafgørelser ved Voldgiftsnævnet

Der er siden den 1. januar 2019 anlagt 19 sager om hurtig afgørelse efter AB-18. Også kaldet opmandsafgørelser. De sager, der er afsluttet med en afgørelse, er gennemført hurtigt, dvs. inden for 6-7 uger.

Der er stor generel interesse for denne nye sagstype, hvorfor nævnet har udarbejdet et praksisnotat vedr. de mere processuelle spørgsmål i sagerne.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 1

Eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer - For etageboligbyggeri samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse

Denne opdaterede vejledning indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 1

Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.

Vejledningen er opdateret i overensstemmelse med de ændringer af bygningsreglementet, der trådte i kraft 1. januar 2021 og vedrører bestemmelserne BR18 § 6 b og 6 d.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5

Vejledning til kapitel 5 - Brand. Kapitel 3: Bærende konstruktioner


Ny version af Kapitel 3 i Bygningsreglements vejledning til kapitel 5 - Brand som indeholder bestemmelser om bærende konstruktioners brandmodstandsevne. Kapitlet beskriver, hvordan det kan sikres at bestemmelserne i BR 18 §§ 99-103 opfyldes.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5

Vejledning til kapitel 5 - Brand. Kapitel 4: Antændelse, brand- og røgspredning


Ny version af Kapitel 4 i Bygningsreglements vejledning til kapitel 5 - Brand.
Dette kapitel uddyber bestemmelserne i BR18 og de krav der skal sikre mod antændelse og brand- og røgspredning.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 16

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.


Vejledning om offentligt tilgængelige legepladser mv. er opdateret. Vejledningen redegør for, hvordan BR18 overholdes og derudover for hvornår legepladser m.v. betragtes som offentligt tilgængelige og hvordan de skal indplaceres i brand- og konstruktionsklasser.
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 26

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i konstruktionsklasser


Vejledningen som er opdateret beskriver, hvorledes bærende konstruktioner og konstruktionsafsnit indplaceres i konstruktionsklasser. Ved ansøgning om byggetilladelse, skal der indsendes oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, når der er konstruktionsmæssige forhold, der har betydning for sikkerheden i byggeriet.
Jobopslag

Er du Molios nye produktchef for Byggedata?

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem byggeriets rammevilkår og brug af ny teknologi/viden? Er du udviklingsminded og klar til at løfte et af byggebranchens gængse værktøjer op på et helt nyt niveau? Så er stillingen som produktchef for Molios Byggedata det helt rigtige job for dig.


Energistyrelsens publikation

Mere data skal fremme mere energieffektive bygninger


Der er store potentialer for at effektivisere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Det kan dog være en udfordring at sammensætte et godt datagrundlag til at identificere potentialerne og målrette indsatsen mod de bygninger og tiltag, hvor det giver størst effekt. Derfor bliver der nu, som et forsøg, etableret en såkaldt bygningshub, der samler de relevante data.
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 2159

Ressourceforbruget forbundet med administrations- og tilsynsopgaverne med affald - Økonomisk analyse


Økonomisk analyse af tilsynsopgaver relateret til de bestemmelser, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 6. Analysen omfatter herudover ressourceforbrug til administrative opgaver om klassificering, anmeldelser og anvisning af affald.
Hygiejnevejledningen

Vejledning om fødevarehygiejne


Denne vejledning handler om fødevarehygiejne ved håndtering og markedsføring af fødevarer. Vejledningen beskriver hygiejnereglerne på fødevareområdet og giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde disse regler.
Hygiejnevejledningen beskriver reglerne for indretning, hygiejne og drift af fødevarevirksomheder.
Hygiejnevejledningen

Oversigt over ændringer til Hygiejnevejledningen 2021


Kapitler og afsnit der er blevet revideret i 2021-udgaven i forhold til tidligere udgave fra 2019.
BUILD Rapport 2021:04

Dokumentationsrapport fra BUILD, forklarer brugen af værktøjet IK-kompas

IK-kompas Etageboliger – værktøj til holistisk vurdering af indeklima er en dokumentationsrapport, der forklarer brugen af værktøjet IK-kompas.

Værktøjet bruges til at vurdere bygningens mulighed for at opnå et godt indeklima. Det tager udgangspunkt i bygningens fysiske rammer og er uafhængig af brugernes adfærd i bygningen og vurderer således bygningens IndeklimaKvalitet, ikke brugernes adfærd.
BUILD Vejledning

Stemmebokse - Tjekliste


Dette er BUILDs vejledning til, hvordan stemmerum eller stemmebokse kan udføres, så de opfylder Vejledningen om afholdelse af Folketingsvalg.
 
DS/EN 13497:2018+A1:2021

Produkter til termisk isolering i byggeriet – Bestemmelse af modstandsevnen over for slag for kompositsystemer til udvendig termisk isolering (ETICS)
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse


Kulturministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse i offentlig høring med frist for bemærkninger den 1. marts 2021.
Høring

Vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder


Udkast til vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse nr. 2152 af 21/12/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

Bekendtgørelsen skal afløse den nugældende bekendtgørelse nr. 545 af 29. 05.2017. Beføjelser fra lov om produkter og markedsovervågning er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen. For eksempel fastsættelse af regler omkring tilstandsrapporten og udarbejdelse af elinstallationsrapporten.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elforbrugere

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elforbrugere, herunder indgåelse af aftaler om levering af elektricitet, jf. dog stk. 2-3.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber og forholdet mellem borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder

Bekendtgørelsen finder anvendelse på borgerenergifællesskabers, elhandelsvirksomheders og kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med deling, forbrug eller produktion af elektricitet inden for et borgerenergifællesskab.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders, aggregatorvirksomheders og kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med aggregering af aktive kunders elektricitetsforbrug og -produktion

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på elhandelsvirksomheders, aggregatorvirksomheders og kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med aggregering af regulerbart elektricitetsforbrug og -produktion.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg

Etablering af nye elproduktionsanlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra Energistyrelsen, jf. dog stk. 2.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

Bekendtgørelsen finder anvendelse ved opstilling af vedvarende energianlæg omfattet af § 13 i lov om fremme af vedvarende energi.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om dyreforsøg

Bekendtgørelsen beskriver blandt andet hvordan opstaldningsstederne skal konstrueres, indrettes og vedligeholdes så de enkelte dyrearters fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses, hvordan man forebygger og udbedrer fejl og mangler ved bygninger eller udstyr. Udformningen af opstaldningsstederne skal også udformes, indrettes og drives, så det forhindres, at uvedkommende har adgang m.v.
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser og fagbøger til virksomheder i bygge-og anlægsbranchen. buildingSMART Danmark, Projekt ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign