Share
I denne uge kan du også blive klogere på flugtveje, klimapåvirkninger og selektiv nedrivning
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Stafetten er givet videre, mød Martin Poulsen, Byggedatas nye produktchef.

I denne uge kan du både blive klogere på klimapåvirkninger og selektiv nedrivning, og så er LCCbyg blevet opdateret og er kommet i en ny version.

Flere af Træinformations håndbøger er enten blevet opdateret eller har fået et tillæg, fx er TRÆ 72 om træ i vådrum blevet opdateret.

Du kan du også læse om flugtveje og stilladser, samt mangler ved udført arbejde, og er du generet af nabostøj, er allerede gode og veldokumenterede løsninger kortlagt til afhjælpning af problemet.

Ugen byder også på information om trafikstøj, høringer og danske standarder.
 
Nyhed

Generationsskifte i Byggedata


Fremover hedder produktchefen for Byggedata, Martin Poulsen, da den tidligere produktchef, Per Holtveg, har takket af efter mange års tro tjeneste.

Som ny produktchef for Byggedata, repræsenterer Martin Poulsen et generationsskifte i et af Molios vigtige digitale værktøjer. Martin skal stå i spidsen for den videre udvikling af værktøjet samt sikre, at denne udvikling baseres på inddragelse af brugernes og branchens behov.
Bliv klogere på Danmarks største søgeværktøj til byggebranchens lovstof

Hvis du i forvejen ikke kender Byggedata, så er det et brugervenligt og fuldt opdateret søgeværktøj med nem adgang til hele branchens lovgrundlag, dokumenter og databaser.

Deltag på et gratis webinar og få en gennemgang af funktionerne i Byggedata. Få også adgang til en 7 dages prøveperiode til Byggedata - så kan du selv prøve det.
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.
BUILD REPORT 2021:12

Whole Life Carbon Assessment of 60 buildings

This report collects and prepares LCAs for 60 Danish building cases within the building types: detached house, terraced house, apartment building, offices and other buildings.

These 60 building cases provide a basis to generate knowledge about the GWP of buildings. Further-more, benchmark values have been developed for the climate footprint of buildings, and these can be used as benchmarks for future construction projects.
BUILD RAPPORT 2021:13

Klimapåvirkning fra 60 bygninger - Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er

I denne rapport opdateres de referenceværdier, der blev udformet i forbindelse med rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger (SBi 2020:04).

I takt med et øget fokus på at dokumentere og måle klimapåvirkninger fra bygninger, udføres også flere livscyklusvurderinger på bygninger i den danske byggebranche.

Denne udvikling nødvendiggør bl.a. opdateringer af data benyttet til udregning af klimapåvirkninger.
(Version 3.2.14)

Ny version af LCCbyg


Den nye version af LCCbyg byder på flere opdateringer. Kalkulationsrenten i rente- og prisudviklingssættet for offentlige bygherrer er blevet opdateret, en fejl som indsatte en automatisk udskiftning, hvis en bruger ikke havde inddateret en levetid i rækkedetaljerne til en tom række for Bygningsdel/Inventar/Udstyr er blevet rettet og så er der lavet en række redaktionelle ændringer i beskrivelserne af skabeloner og eksempelprojekter, så det fx tydeligt fremgår, at DGNB-skabelonerne gælder for både 2016- og 2020-manualerne, og at DGNB-skabelonen for kontorbyggeri også kan bruges til alle andre typer af byggerier (bortset fra hospitaler).
Circle House Lab

Circle House Lab. Take back


Selektiv nedrivning og videresalg af brugte byggematerialer er i dag en ressourcekrævende og håndholdt proces, der kan være svær at retfærdiggøre økonomisk. Aftagerne af de brugte produkter betaler ikke meget for materialerne, og de aftaler, der laves med aftagerne, kan endnu ikke strømlines og skaleres.

Men selektiv nedrivning er helt centralt for at kunne skabe en reel cirkulær økonomi i byggesektoren, hvor det, der før blev set som byggeaffald i stedet bliver genbrugt og genanvendt i nye byggerier.
BFA faktaark

Byggepladsveje - Flugtveje


På byggepladsen skal der være flugtveje, så alle på pladsen har mulighed for at komme i sikkerhed/ sikkert område, i tilfælde af en faresituation.

Antal og placering af flugtvejene, afhænger af hvilke arbejdsopgaver der udføres på byggepladsen. Vurder dette i forbindelse med hver arbejdsopgave der skal udføres.
BFA faktaark

Byggepladsveje – adgangsveje til stilladser

Stilladser, der er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af flere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter i form af trappeløb eller trappetårn, med mindre det ikke er teknisk eller praktisk muligt.
Der skal være mindst én flugtvej udover adgangsvejen.
Dansk Industris faktablad

Er der en mangel ved udførelsen?


Om der er tale om en mangel ved et udført arbejde giver anledning til mange tvister inden for bygge- og anlægsbranchen.

Det er svært generelt at beskrive, hvornår et arbejde må siges ikke at være udført fagmæssigt korrekt, forstået som at arbejdet ikke lever op til de kvalitetskrav, som må kunne stilles til entreprenørens udførelse.

Nyt faktaark fra DI fortæller dig om mangler ved udførelsen.
Nyhed fra Træinfromation

Opdaterede TRÆhåndbøger og rettelsesblade


TRÆinformation har netop opdateret en række af deres TRÆhåndbøger.

Du kan nu finde enten tillæg, rettelser eller nye udgaver af følgende bøger: TRÆ 55 Træfacader, TRÆ 56 Træskelethuse, TRÆ 63 Trægulve, TRÆ 72 Træ i vådrum og TRÆ 77 Tagpap på træunderlag. Har du en tidligere version af en eller flere af bøgerne, kan du downloade det tilhørende tillæg, som du kan anvende sammen med bogen.
Nabostoj.dk

Kortlægning: Nabostøj – løsninger, barrierer og nye veje


Der findes gode og veldokumenterede løsninger på, hvordan man både byggeteknisk og socialt afhjælper eller minimerer nabostøj.

I denne kortlægning beskrives eksisterende løsninger, som gør de strukturelle udfordringer og barrierer tydelige og peger på aktuelle indsatsområder, hvor det er muligt at handle på nabostøjsproblemer.
Teknisk notat fra Miljøstyrelsen

Genevirkning af vejtrafikstøj – et litteraturstudie


Den danske vejledende grænseværdi for støj fra veje er i dag fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette skulle svare til, at ca. 10 % af befolkningen er stærkt generet af støjen. En WHO-rapport fra 2018 anbefaler en grænseværdi på Lden = 53 dB for at holde genen under 10 % stærkt generet, og
en undersøgelse fra Vejdirektoratet sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt grænseværdien er korrekt i forhold til støjgenen fra motorveje.

Derfor har Miljøstyrelsen ønsket, at socio-akustiske undersøgelser fra litteraturen findes frem og refereres med henblik på at belyse, om Miljøstyrelsens grænseværdier er fastsat på et faglig korrekt grundlag.
 
Høring

Høring vedr. langsigtet renoveringsstrategi for støtte til renovering af den nationale masse af såvel offentlige som private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger

Det følger af artikel 2a i EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), at hver medlemsstat skal opstille en langsigtet renoveringsstrategi (LTRS) for støtte til renovering af bygningsmassen. Strategien skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990.
Høring

Høring over udkast til vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger


Vejledning følger af Grøn Boligaftale 2020.
Høring

Udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet


Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 2018, og samler op på nogle af de input om samfundsøkonomiske analyser, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet.
Høring

Bekendtgørelse om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter (Produktenergimærkningsbekendtgørelsen)


Denne bekendtgørelse finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning på markedet eller tages i brug her i landet, og som er omfattet af energimærkningseforordningen, markedsovervågningsforordningen eller de delegerede retsakter.
Høring

Forslag til ny lov om leje og forslag til lov om boligforhold (Sammenskrivning af lejelovgivningen)


Høring over to lovforslag om udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. I sammenskrivningen indgår endvidere lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.
Lovudkastene har været i to høringer.
Høring

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)

Forslaget til ændring af bekendtgørelsen vedrører udpegning af seks nye marine fuglebeskyttelsesområder.
 
Akustik – Lydklassifikation af boliger

DS/ISO/TS 19488:2021
Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

DS/EN 81-70:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign