Share
- gå heller ikke glip af ugens øvrige nyheder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/09/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Nu kan du se DBIs nye metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele. Metoden hedder BRAVU, og skal gøre det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18.

Vejen til godt skolebyggeri går gennem dialog. Bygherreforeningen har gjort et tredelt dialogværktøj tilgængeligt på deres site. Værktøjet skal understøtte kommunale bygherrers arbejde med fremtidens skolebyggeri og hjælpe til at sikre en bedre dialog.

Er du nysgerrig på den uheldsramte renovering af Roskilde Badet, så se seneste rapport fra BUILD. Rapporten er udarbejdet af Institut for Byggeri, By og Miljø i forbindelse med en uvildig evaluering af årsagerne til de omfattende fordyrelser og forsinkelser af udvidelsen af svømmehallen.

I denne uge kan du også læse om projektgennemgang og fagtilsyn, om Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi, om svanemærkede bygninger og om miljøvenlige silikat bundne sandsten mm.
 
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Metode for brandteknisk vurdering af bygningsdele


DBI har udviklet en metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele. Metoden hedder BRAVU og skal gøre det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18 – ligesom den også kan styrke anvendelsen af biobaserede bygningsdele.

I DBIs mini-guide kan du læse mere om metoden.
Bygherreforeningen

Dialogværktøj til bedre skolebyggeri – tre skridt mod den gode skole


Vejen til bedre skolebyggeri går gennem dialog.

Skolebyggerier er komplekse størrelser, som kræver en række valg på både det strategiske, pædagogiske og byggetekniske plan. For at et skolebyggeri kan blive en succes, er det afgørende, at der skabes en forståelse og en grundig intern dialog om, hvilken skole man gerne vil bygge.

På Bygherreforeningens hjemmeside finder du en række værktøjer, der kan understøtte kommunale bygherrers arbejde med fremtidens skolebyggeri.
TRÆinformation

Nyt tillæg til beregning af trækonstruktioner


Der er foretaget opdateringer til bogen, Beregning af trækonstruktioner, som er blevet opdateret i overensstemmelse med Eurocode 5, del 1-1 med tilhørende rettelser og dansk nationalt anneks pr. 1. juli 2021, herunder anbefalinger vedrørende udbøjninger og svingninger af etagedæk.

BUILD rapport 2021:17

Uvildig evaluering af Roskilde Badet


Rapporten "Uvildig evaluering af Roskilde Badet" er udarbejdet i forbindelse med en uvildig evaluering af årsagerne til de omfattende fordyrelser og forsinkelser af udvidelsen af svømmehallen Roskilde Badet.
Værdibygs vejledning

Projektgennemgang


I denne vejledning foldes roller, regler og muligheder ud fra AB18 og ABR18, hvori projektgennemgangen er gjort til en obligatorisk kvalitet.

Projektgennemgangen bliver ikke beskrevet som et enkeltstående overleveringsmøde, men som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet.
Projektgennemgang, bilag

Bilag til Projektgennemgang med uddybet dagsorden og vejledning til indledende fælles projektgennemgang.
Værdibygs vejledning

Fagtilsyn


Denne vejledning indeholder en gennemgang og anbefalinger til, hvordan bygherren, den projekterende rådgiver, entreprenøren og fagtilsynet kan samarbejde om at udføre det værdiskabende fagtilsyn, der både undervejs i processen kan være med til at mindske omfanget af fejl og mangler, men som i sidste ende også er med til at sikre et veldokumenteret bygge- eller anlægsprojekt.
Fagtilsyn, bilag

Bilag med eksempler på bl.a. tilsynsplaner og tilsynsnotater.
Nexus Advokater - Ugens dom

Underentreprenør fik betalt ekstraarbejder, da hovedentreprenør ikke gjorde indsigelse


Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo januar 2021, og vedrører en underentreprenør der havde krav på betaling for ekstraarbejder, idet hovedentreprenøren ikke havde gjort indsigelse.
Kursus

ABT 18 i praksis


Gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser).
Miljøministeriet

Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032

Fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Ud over mange generelle indsatser inden for de forskellige led i den cirkulære værdikæde, sætter denne handlingsplan for cirkulær økonomi et særligt fokus på tre områder, hvor der er stort potentiale for at reducere miljø- og klimabelastningen: biomasse, byggeri og plastik.
Teknologisk Institut, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, Realdania

Temaark - cirkulær økonomi i byggeriet


Temaarkene præsenterer en række vigtige spørgsmål om cirkulær økonomi i byggeriet og giver et overblik over vidensniveauet og data inden for en række områder.
Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af Huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner


Svanemærkede bygninger vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. Svanemærket stiller krav til energiforbrug, kemiske produkter, byggeprodukter/byggevarer og en række indeklimafaktorer, der er relevante for menneskers sundhed og miljøet. Derudover stiller Svanemærket krav til kvalitetsstyring i byggeprocessen og overlevering af bygningen til beboerne samt forvaltning/drift.
Miljøstyrelsen

Sil-Brick - Miljøvenlige, silikat bundne sandsten


Hovedformålet med Sil-Brick projektet har været at afdække hvorvidt det er muligt at producerer et alternativ til traditionelle ler mursten, som anvender og udleder mindre energi og CO2.

Et formål, som er blevet gennemført via konceptudvikling og validering af en ny type sandbaseret mursten produceret ved lav-temperatur hærdning.
Indenrigs- og Boligministeriet

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination


Uanset § 2 i byggeloven kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse tages i brug med henblik på foretagelse af test for smitte med COVID-19 og foretagelse af vaccination mod COVID-19, jf. dog stk. 3-6.
Beskæftigelsesministeriet

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.
 
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg
6. version

Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved byggeopgaver i private hjem


Det er vigtigt at følge de retningslinjer om forebyggelse af Corona-virus, som myndighederne offentliggør. Med udgangspunkt i disse retningslinjer har BFA udarbejdet en vejledning om, hvordan I i bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte fra Corona-virus. Både når I arbejder på bygge- og anlægspladser, men også når I udfører renovering og småreparationer fx i private hjem. Vejledningen opdateres løbende.
Arbejdstilsynet

At-vejledning 13.0.1-1 om undervisningspligtige unges arbejde

I denne At-vejledning kan du læse om de regler, der gælder for undervisningspligtige unges arbejde. Det vil sige reglerne om, hvad undervisningspligtige unge må arbejde med, hvor længe de må arbejde – og hvad kravene er til dig, hvis du er arbejdsgiver for en ung.
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet


For at sikre overensstemmelse med målsætningerne i direktiv 2008/98/EF om affald og som led i omstilling til en europæisk cirkulær økonomi med høj ressourceeffektivitet, skal medlemslandene træffe nødvendige foranstaltninger for at nå følgende mål, som er fastsat i direktivets artikel 11, stk. 1, litra c, d og e.
Høring

Høring over udkast til fire ændringsbekendtgørelser


Som konsekvens af at affaldsbekendtgørelsen er revideret, har det været nødvendigt at ændre fire gældende bekendtgørelser, da disse henviser til
paragraffer eller bilag i affaldsbekendtgørelsen, som har ændret paragraf nummer eller bilags nummer.
Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om klima. (Indikativt klimamål for 2025)

Lovforslaget har til formål at udmønte den politiske aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 af 7. maj 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Med lovforslaget indskrives et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990 i klimaloven.
 
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign