Share
Preview
Gå ikke glip af ugens nyheder
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evaluering af den danske udbudslov. Du kan også finde opdaterede spørgsmål og svar til kapitel 5 om brand, og temasiden "Brandogkonstruktioner.dk" hjælper med at skabe overblik over brugen af certificerede statikere og brandrådgivere.

Læs også om den bæredygtige byggeproces, om klimavenligt byggeri og LCA, samt om forebyggelse af corona på byggepladsen, i private hjem og i forbindelse med tilrejsende arbejdskraft.

Derudover byder ugen også på bekendtgørelser, vejledninger og en stribe høringer.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Evaluering af udbudsloven


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort sin evaluering af den danske udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Evalueringen viser blandt andet, at udbudsloven samlet set har bidraget til at skabe mere klarhed over reglerne for offentlige indkøb og udbud.
Vejledning til BR18 - Kapitel 5

Spørgsmål og svar til: Kapitel 5 Brand


Spørgsmål og svar til på kapitel 5's vejledninger om brand
Vejledning til BR18 - Kapitel 1

Temaside "Brandogkonstruktioner.dk" om certificeringsordningen for brandforhold og bærende konstruktioner


Hjemmeside om brug af certificerede statikere og brandrådgivere.
Hjemmesiden brandogkonstruktioner.dk skal give et overblik over brugen af certificerede statikere og brandrådgivere. Hjemmesiden retter sig mod rådgivere, bygherrer, kommuner samt andre, der er i berøring med byggeri, der kan involvere brug af en certificeret brandrådgiver eller statiker.
Værdibyg.dk

Perspektiver på Den Bæredygtige Byggeproces


Danmark står overfor at opfylde den nationale målsætning om at reducere den samlede klimabelastning med 70% inden 2030. Bygninger og byggeriet som branche udgør et kæmpe potentiale for at bidrage til at løfte denne udfordring – men det kræver, at byggeriets parter yder en samlet indsats.

Denne publikation udfolder og nuancerer de centrale problemstillinger, der står i vejen for byggeriets bæredygtige omstilling.

Teknologisk Institut og Rambøll

Klimavenligt byggeri og LCA - Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi

Ny rapport fra Teknologisk Institut og Rambøll opsamler 8 landes tilgang og erfaringer med klimavenligt byggeri, herunder LCA (livscyklusvurderinger), ligesom rapporten belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimavenligt byggeri.
Teknologisk Institut og Rambøll

Casekatalog - Klimavenligt byggeri og LCA. Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi

- Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi

Nærværende publikation er en samling af ti eksempler på Livscyklusvurderinger (LCA – Life Cycle Assessment) af byggerier, som skal fungere som et casekatalog og er et
supplement til rapporten Klimavenligt byggeri og LCA – Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri.
DTI - Danish Technological Institute

Project on LCA and socioeconomics - Task 2 - Analysis of other countries' approach to building LCA

- Analysis of other countries' approach to building LCA

The study is part of a larger project on green buildings, life cycle assessments (LCA) and socioeconomics.
This part of the study focuses on the different perspectives for life cycle assessments of buildings in the four Nordic countries: Denmark, Sweden, Norway and Finland.
Nyhed - Dagens Byggeri

MgO-plader: ved vejs ende på årtiers byggeskandale


Byggeskadefonden er tæt på at afslutte sine sidste voldgiftssager om MgO-pladerne - flere forlig har nedbragt de forventede renoveringsudgifter på 450 mio. kroner betydeligt.
foto: Byg-Erfa
Foto: Byg-Erfa
BFA Bygge & Anlæg
5. udgave

Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved byggeopgaver i private hjem

Det er vigtigt at følge de retningslinjer om forebyggelse af Corona-virus, som myndighederne offentliggør. Med udgangspunkt i disse retningslinjer har BFA udarbejdet en vejledning om, hvordan man i bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte fra Corona-virus. Både når I arbejder på bygge- og anlægspladser, men også når I udfører renovering og småreparationer fx i private hjem.
BFA Bygge & Anlæg
4. udgave

Fakta om - Forebyg smitte fra Corona-virus i private hjem

Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser.
Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres. I risikovurderingen bør der bl.a. tages stilling til om der kan laves en aftale med beboeren om, at de ikke er hjemme, når arbejdet udføres, fx ved kortvarigt arbejde.
 
BFA Bygge & Anlæg
Revideret udgave

Tilrejsende arbejdskraft på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus

For at forebygge spredning af coronavirus er der indført restriktioner for, hvem der må krydse de danske grænser. Tilrejsende arbejdstagere der bor i et andet EU/EØS-land, må gerne komme ind i Danmark for at arbejde.
Projektbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen omhandler kommunalbestyrelsens planlægning for varmeforsyningen, forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager efter §§ 3, 4 og 9 i lov om varmeforsyning.
Vejledning om LER-loven

Vejledning om lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Vejledningen er udarbejdet som hjælp til den juridiske fortolkning af LER-loven og LER-bekendtgørelsen og vil løbende blive opdateret med nye emner.
Vejledningen kan læses i sin helhed, hvis du har brug for et overblik over de vigtigste regler i LER-loven og LER-bekendtgørelsen, men vejledningen er bygget op, så du ved hjælp af indholdsfortegnelsen kan finde det emne, du er interesseret i at læse mere om. Ønsker du f.eks. viden om, hvilke pligter du har som graveaktør, skal du som udgangspunkt læse kapitel 4. I dette kapitel vil du blive henvist til andre afsnit, f.eks. afsnittet om påvisning i kapitel 3.3.
Høring

Høring over udkast til vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger


Vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger, vejledninen følger Grøn Boligaftale 2020.
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger


Bekendtgørelsesudkastet indeholder:

  • Ændringer, der medfører, at der fremover ikke skal indsendes revisorerklæring ved ansøgning om godkendelse af ustøttede friplejeboliger.
  • Bestemmelser, der er en gengivelse af lovens bestemmelser, ophæves, sådan at disse fremover kun skal findes i loven.
  • Redaktionelle ændringer.
 
Høring

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring.
Høring

Udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet


Vejledningen beskriver metoden til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet.

Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 2018, og samler op på nogle af de input om samfundsøkonomiske analyser, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet.
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel


På baggrund af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven) skal en række bekendtgørelser, som hører under produktlovens anvendelsesområde, revideres, så de er i overensstemmelse med produktloven.
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign