Share
Læs mere om høringerne i denne uges mail
Molios nyhedsbrev - udsendt 08/05/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder

Denne uge står i høringernes navn. "Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)" er sendt i høring, det samme er "Bilag 16 - præaccepterede løsninger for mindre byggeri i anvendelseskategori 1 og 4", samt "Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen)".

Derudover er "Udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021)" også sendt i høring.

I denne uge kan du bl.a. også læse om historiske stationsbymidter, se en stribe eksempler på vellykkede energirenoveringer i København og har du ikke helt styr på begreber og forkortelser på byggevareområdet, er der nu også hjælp at hente der.
.
Høring - BR18

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)


Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

I BR18 foreslås det bl.a.:

 • Udvidelse af konstruktionsklasse 1, så en række simplere byggerier på op til 150 m2 såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andet mindre byggeri kan opføres uden anvendelse af certificerede statikere.
 • Lempelse af omfanget af dokumentation for indplacering i konstruktions- og brandklasser ved ansøgning om byggetilladelse.
 • Mulighed for at dokumentere brandsikkerhed ved en "brandteknisk begrundet vurdering" for byggeri i brandklasse 3 og 4.
 • Nedjustering af kontrolniveauerne for dokumentation af de statiske forhold for det udførte byggeri samt for kontrolrapporter, så omfan-get af kontrol mindskes for bærende konstruktioner.
 • Præcisering af hvilken dokumentation, der skal indsendes for brandforhold i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.
 • Præcisering af hvilken type certificeret rådgiver, der skal anvendes til de enkelte klasser.
 • Mulighed for at anvende certificerede rådgivere med begrænset certifikat til specifikke afgrænsede byggearbejder.


Høringsfristen er den 22. april 2021. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.
Høring - BR18

Udkast til bilag 16 - præaccepterede løsninger for mindre byggeri i anvendelseskategori 1 og 4


Denne vejledning er sendt til kommentering hos FRI. Vejledningen omhandler kravene til de helt simple "byggerier" – bålhytter, udestuer osv., og hvordan disse undtages fra certificering ved at bruge denne præaccepterede løsning.
Høring - BR18

Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).

Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har udarbejdet et udkast til en nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).

Certificeringssystemet blev indført i 2018 og erfaringer fra de første to års anvendelse af certificeringsordningerne har vist, at det er relevant med nogle justeringer i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18).

I certificeringsbekendtgørelsen forslås der blandt andet, at:

 • certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal kunne opnås på ba-sis af et komplekst projekt i konstruktionsklasse 2.
 • projekter uden ibrugtagningstilladelse skal kunne danne grundlag for certificering, recertificering og årlig kontrol af den certificeredes virke.
 • der ikke skal ske årlig kontrol af den certificeredes virke, hvis der ikke er indberettet et projekt, der har en sluterklæring det pågæl-dende år.
 • der gives mulighed for at opnå en "certificering med begrænsning", som alene giver adgang til at virke inden for et nærmere afgrænset område som fx altaner.
 • en certificeret skal kunne skifte certificeringsorgan og certifice-ringsordning uden at skulle certificeres på ny.
Høring -  HB2021

Udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021)


Formålet med bekendtgørelsesudkastet er først og fremmest at indsætte regler, der understøtter den kommende nye adfærdsoptimerede energimærkningsrapport, som skal få flere boligejere til at gennemføre energirenoveringer.

Det nye rapportlayout udarbejdes på baggrund af de data, der allerede i dag anvendes til energimærkning af bygninger.

Derudover er en revidering af Håndbogen nødvendigt for at fastsætte de nærmere regler og krav til udarbejdelsen af den fælles energimærkning af række-, kæde- og
dobbelthuse, hvor bestemmelsen i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger træder i kraft 1. juli 2021.
 
Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskife af fast ejendom


Den 3. december 2020 blev lovforslaget L 54 om " Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom" vedtaget. Loven udmøntes via ejerskiftebekendtgørelsen for brændeovne og pejseindsatse med henblik på at forbedre luftkvaliteten ved at begrænse partikelforureningen fra ældre brændeovne og pejseindsatse i Danmark.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19
BEK nr 463 af 17/03/2021

Bekendtgørelse nr. 463 af 17/03/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19
Ny platform fra DBI giver viden og værktøjer til terrorsikring

Hvordan terrorsikrer man? Hvad er nødvendigt, og hvordan forener man sikkerhed og æstetik? Det kan man få hjælp til med den nye webplatform RAMT, der tilbyder viden i øjenhøjde og konkrete værktøjer.
JWH Arkitekter

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling

Bogen er et tilbud først og fremmest til fagfolk, men også til lægfolk, der ønsker mere viden om stationsbyens fysiske kulturarv og udviklingsdynamikker, samt inspiration til at styrke stationsbyens stedlige og arkitektoniske kvaliteter i den fremtidig byudvikling.
Københavns Kommune

Landsdommergården - røde solceller integreret i tegltag viser vejen for fremtidens energi

Denne folder er en del af en eksempelsamling med gode bæredygtige renoveringer af bygninger i København.

Folderen indeholder beskrivelser af alle energirenoveringsprojekterne og beskriver både tiltagene og den forventede effekt.
Voldgiftsnævnet

Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. til Voldgiftsnævnet

Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.
Voldgiftsnævnet

Vejledning for beregning af honorarer for voldgiftsdommere, mediatorer og opmænd

Med denne vejledning søges der mod en højere grad af gennemsigtighed og tilpasning af honorarstørrelsen mellem de enkelte sagstyper.
bolig- og planstyrelsen

Begreberne og forkortelser på byggevareområdet

Der er mange forkortelser og begreber i spil på byggevareområdet. De fleste bliver kort forklaret her.
bolig- og planstyrelsen

Til ejere og brugere af altaner. Hvad gør jeg, hvis min altan ikke er sikker?

Denne pjece handler om hvordan du kan sikre, at din altan er tilstrækkeligt vedligeholdt og sikker at opholde sig på.

Som bygningsejer er det vigtigt, at sørge for at altaner og altangange er sikre at færdes på. Gamle konstruktioner – herunder altaner og altangange – som er opført i 1960’erne og før, er særligt vigtige at kontrollere, da der dengang ikke var samme fokus på holdbarhed som der er i dag.
Skodder, rullegardiner, persienner og markiser – Termisk og visuel komfort – Prøvnings- og beregningsmetoder

DS/EN 14500:2021
Skodder, rullegardiner, persienner og markiser – Termisk og visuel komfort – Bestemmelse af ydeevne og klassifikation


DS/EN 14501:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign