Share
Læs ugens nyheder nu
Molios nyhedsbrev - udsendt 22/04/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du bl.a. læse om efterlevelse af bygningsreglementets energikrav, samt blive klogere på hvad den frivillige bæredygtighedsklasse er.

Du kan også læse om energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger ved renovering af klimaskærm og skift af varmeforsyning, og se VCØBs CO2 nøgletal for klimagevinst eller klimabelastning ved behandling af forskellige affaldsfraktioner.

Ugens mail byder også på bekendtgørelser, høringer, Danske Standarder mm.
Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens analyse

Analyse af efterlevelse af bygningsreglementets energikrav ved renovering af eksisterende bygninger samt omfanget af renovering


Nærværende analyse er en undersøgelse af, om Bygningsreglementets (BR18 inkl. gældende ændringsbekendtgørelser) to energikrav efterleves ved renoveringer samt omfanget af renoveringer.
Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens analyse

Bilagsrapport til "Analyse af efterlevelse af bygningsreglementets energikrav ved renovering af eksisterende bygninger samt omfanget af renovering"

Nærværende rapport er bilagsrapporten til hovedrapporten ’Analyse af efterlevelse af bygningsreglementets energikrav ved renovering af eksisterende bygninger samt omfanget af renovering’.

Fortolkninger af resultaterne fremgår af hovedrapporten. Sidst i bilagsrapporten findes de spørgeskemaer, som indgik i surveys.
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse?


Har du godt fire et halvt minut?
Så se ny film og bliv klogere på hvad den frivillige bæredygtighedsklasse er.
VCØB - Videncenter for Cikulær Økonomi i Byggeriet

CO2-nøgletal til at vælge den bedste behandling af forskellige affaldsfraktioner

Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? VCØB's nye guide hjælper til en forståelse af dette og angiver nogle CO2-nøgletal for udvalgte fraktioner.
 
Nyhed

Planområdet er overført til Indenrigs- og Boligministeriet

Erhvervsstyrelsens sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder bl.a. love om planlægning, sommerhuse og campering, er overført til Bolig- og Planstyrelsen
BUILD Rapport 2021:07

Perceived spatial brightness when lighting up vertical or horizontal surfaces

The purpose of this report is to evaluate and to generate knowledge about perceived spatial brightness by illuminating vertical or horizontal surfaces.
BUILD Rapport 2021:08

Varmebesparelse i eksisterende bygninger

Formålet med analysen i denne BUILD-rapport, er at opnå større viden om hvor der er de største energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger, ved renovering af klimaskærm og ved skift af varmeforsyning.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19

Formålet med denne bekendtgørelse er at tage højde for følgerne af foranstaltninger iværksat i forbindelse med håndtering af covid-19.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Arbejdstilsynet kan give tilskud til projekter, der har til formål at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på Energiområdet

Ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling hos Ankenævnet på Energiområdet.

Omkostningerne til ankenævnet vil nu blive opkrævet som et grundgebyr, der fordeles mellem el-, gas- og varmevirksomhederne i forhold til virksomhedernes leverede energimængder.
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Bekendtgørelsen fastsætter regler for ansøgninger og visse tilladelser om konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsens regler om samordning, digital høring og offentliggørelse finder anvendelse på såvel planer og programmer som på konkrete projekter.
Dansk Standard

Konferencesystemer – Udstyr – Krav

DS/EN ISO 22259:2021
Dansk Standard

Bygningers energieffektivitet – BMS-system – Del 1: Modul M10-12


DS/EN ISO 52127-1:2021
Dansk Standard

Bygningers energieffektivitet – Påvirkning fra bygningsautomation, -regulering og -administration – Del 2: Forklaring og begrundelse af ISO 52127

DS/CEN ISO/TR 52127-2:2021
Dansk Standard

Diagnosticering af fugtskader i bygninger og implentering af modforanstaltninger – Del 1: Principper, nomenklatur og fugttransporterende mekanismer


DS/ISO 22185-1:2021
Lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

Lov nr. 126 af 30/01/2021.

Loven omhandler ændring af handlepligten for den ansvarlige for en miljøskade, indførelse af godtgørelsesordning samt ændring af definitionen af arter og naturtyper

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
Lovbekendtgørelse nr. 277/2017


Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 1218/2019


Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
Lovbekendtgørelse nr. 282/2017


Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 240/2019


Bekendtgørelse af lov om vandløb
Lovbekendtgørelse nr. 1217/2019


Bekendtgørelse af lov om skove
Lovbekendtgørelse nr. 315/2017


Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Lovbekendtgørelse nr. 124/2017
Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)

Lovforslaget udmønter dette initiativ, og hvis vedtaget vil det medføre, at ophævelse af en almen bolig på baggrund af særlig utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet kan behandles i umiddelbar forlængelse af straffesagen, hvormed den kriminelle beboer hurtigere vil kunne blive udsat af sin bolig, end det er tilfældet i dag.
Høring

Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket

Denne bekendtgørelse indeholder indretningskrav og krav om opbygning eller væsentlig reparation.
Høring

Høring om vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vejledningen om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering beskriver formålet med ordningen, hvad der kan søges til,
hvordan der søges og beskriver de betingelser, der findes for at få tilskud.
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign