Share
Følg med i ugens nyheder her
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/07/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Denne uge byder på nye udgaver af DBI retningslinje 027 om Brandventilationsanlæg og DS 428 om brandsikring af ventilationsanlæg.

Er du træt af nabostøj er der hjælp at hente i en "god-praksis" folder fra BUILD og vil du vide mere on indeklimaets indvirkning på børns præstationsevne i folkeskolen og gymnasiet, opsummerer ny rapport eksisterende forskning på området.

Ugen byder også på en stribe bekendtgørelse, en høring, og en række danske standarder.
 
Ny 3. udgave - DBI

Brandventilationsanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse


Formålet med denne DBI retningslinje 027 "Brandventilationsanlæg – projektering, installation og vedligeholdelse", er at sikre en forsvarlig teknisk kvalitet af udførslen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for anlægsejere, forsikringsselskaber samt myndigheder.
Dansk Standard

Brandsikring af ventilationsanlæg


DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Dette er en konsolideret udgave, hvori ændringer fra tillæg 1 og 2 er indarbejdet og markeret i teksten.
BUILD, Aalborg Universitet

Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri - God praksis


I Danmark er der knapt 1,1 mio. etageboliger. Ca. 600.000 af disse er bygget, før der i bygningsreglementet var krav til lydisolation mellem boligerne, og de fleste af disse har lydisolering mod nabostøj langt under nuværende lydkrav.

Ny GOD PRAKSIS-folder giver råd til byggetekniske lydisoleringsløsninger mod nabostøj.
Høring

Lov om ændring af byggeloven (Bemyndigelse til fastsættelse af krav til bygningers klimapåvirkning m.v.)


Med lovforslaget foreslås det bl.a. at udvide byggelovens formål, så lovens formål rummer hensynet til klima og ressourcer samt hensynet til økonomisk bæredygtighed.
International Centre for Indoor Environment and Energy, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet

Forskningsbaserede anbefalinger for godt og læringsfremmende indeklima i klasseværelser


Denne rapport opsummerer eksisterende forskning i, hvordan børns præstationsevne i folkeskolen og gymnasiet samt deres efterfølgende uddannelse er påvirket af temperatur, luftkvalitet, støj samt dagslys og belysning i klasselokalet.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forsyningssikkerhed og regulering af vandsektoren


Der er et politisk ønske om, at det skal være økonomisk fordelagtigt for vandselskaber at levere høj forsyningssikkerhed til gavn for hele samfundet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremlægger nu sit bud på, hvordan tilskyndelse til fortsat høj forsyningssikkerhed kan styrkes gennem den økonomiske regulering.
Kursus

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis


ABR 18 har afløst ABR 89. På kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen. Du får det hele suppleret med en gennemgang af relevant retspraksis og cases. Og du får rig lejlighed til aktiv dialog med både jurist og tekniker.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Bekendtgørelse nr. 1081 af 31/05/2021

bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.
Bekendtgørelse om unges arbejde

Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø § 59, herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden.
Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel

Denne bekendtgørelse har til formål at sikre, at elektrisk materiel på markedet opfylder kravene om et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, for husdyr og for ejendom, og samtidig garantere, at markedet fungerer.
Bekendtgørelse om maskiner

Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner (maskindirektivet) med senere ændringer. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for tilsagn om tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i det endelige energiforbrug i Danmark, herunder for at opnå reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.
 
Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Store virksomheder, jf. definitionen i § 2, skal senest den 5. december 2015 foretage et energisyn, der efterlever kravene i denne bekendtgørelses § 4. Derefter foretages energisyn minimum hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn.
Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 1: Generelle termer

DS/ISO 6707-1:2020
Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 2: Kontrakt- og kommunikationstermer

DS/ISO 6707-2:2017
Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 3: Bæredygtighedstermer

DS/ISO 6707-3:2017
Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 4: Facilitymanagementtermer

DS/ISO 6707-4:2021
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer – Del 1: Definitioner og symboler

DS/EN 1264-1:2021
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer – Del 3: Dimensionering

DS/EN 1264-3:2021
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer – Del 4: Installation

DS/EN 1264-4:2021
Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing – Tillæg 1: Opdaterede definitioner, mærkningskrav og metode til alternative udtryk for resultater af bøjningstest

DS/EN ISO 11296-4:2018/A1:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign